Directe link naar: Pedagogisch Beleid - Oudercommissie - Klachtenregeling

 

Pedagogisch beleid: Het pedagogisch beleid staat uitgewerkt in een pedagogisch beleidsplan, zowel voor de kinderopvang als de buitenschoolse opvang. Het plan is aangepast  aan de  nieuwe kwaliteitseisen 2018/2019

Dit plan geeft een overzicht van de doelstelling, organisatie en activiteiten van de opvang. Bij plaatsing van een kind wordt dit plan besproken. Het pedagogisch beleidsplan is gemaakt voor de leiding en voor de ouders/verzorgers, en ligt altijd voor inzage op het kinderdagverblijf.

Ons doelstelling is het bieden van een opvangmogelijkheid voor ouders/verzorgers aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en 4-12 jaar. Het is een plaats, waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Een tweede thuis! Een voorziening, waar ouders/verzorgers hun kinderen met een gerust hart naar toe laten gaan, waar rekening wordt gehouden met ieders eigen karakter, mogelijkheden en behoeften. Daarom heeft Kindercentrum Calimero aparte groepen: Een babygroep, een dreumes/peutergroep en een bso groep. Sinds augustus 2015 is er ook een peuter- activiteitengroep.
 
De peuters van het kdv worden spelenderwijs goed voorbereid op de basisschool, en gaan tevens voordat ze vier jaar worden proefdraaien op de bso. Zo mogen ze een aantal keren mee lopen naar de basisschool om kinderen op te halen voor de bso en mogen ze deel nemen aan de tussenschoolse opvang. De kinderen (en ouders) ervaren dit als zeer prettig en voelen zich direct thuis op de bso wanneer ze vier jaar zijn en uit school de bso komen bezoeken.
De kinderen krijgen de mogelijkheid relaties te leggen met andere kinderen. De leid(st)er houdt rekening met de situatieomstandigheden thuis, op school, en speelt daar op in.
 
Elke groep heeft vaste leid(st)ers wat voor kinderen erg prettig is en een veilig, vertrouwd gevoel geeft.
 
Het bieden van kwaliteit staat hoog in het vaandel! Jaarlijks wordt er een GGD controle gehouden, en wordt er op toe gezien dat de wet kinderopvang wordt gehandhaafd. De GGD rapporten zijn in zien op: www.landelijkregisterkinderopvang.nl
 
Er wordt gewerkt met het VVE programma UK EN PUK.
Uk en Puk is een taalontwikkelingsprogramma voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
De pop Puk wordt dagelijks in het dagprogramma gebruikt. Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk en Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 - 4 jaar. Uk en Puk leert baby's, dreumessen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Deze activiteiten stimuleren de spraak-en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Met Uk en Puk groeien de "ukken" als vanzelf toe naar groep 1 van de basisschool!
 
 
Binnen het kader Brede School wordt er met de kinderen deel genomen aan de door hen georganiseerde actviteiten. Zo wordt maandelijks het dreumesuurtje bezocht met de dreumessen en de peuters. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De oudercommissie:

De oudercommissie is uitsluitend voor ouders/verzorgers waarvan hun kinderen het kinderdagverblijf/ BSO bezoeken. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de groepen, ook van de bso. De oudercommissie bestaat uit minimaal twee ouders, en maximaal zes ouders.

De oudercommissie stelt zich ten doel:

� De belangen van de kinderen en de ouders van het kdv/bso Calimero te behartigen

� Te adviseren ten aanzien van kwaliteit, en heeft verzwaard adviesrecht over elk voorgenomen besluit als het gaat om: het bieden van verantwoorde kinderopvang, het pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden van algemene aard, openingstijden, het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen, de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten, wijziging van de prijs van de kinderopvang.

De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze.

Overige taken en bevoegdheden van de oudercommissie zijn:

� Fungeert als aanspreekpunt voor ouders

� Kan het GGD rapport inkijken

� Voert regelmatig overleg met de houder van het kdv

� Zorgt voor goede en heldere informatie verstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie

� Draagt zorg aan huisbezoeken wanneer en bv een kindje is geboren, en zorgt tevens voor een presentje, kaartje

� Helpt leidsters en kinderen mee tijdens grote activiteiten.

Klachtenregeling:

Kinderdagverblijf/BSO Calimero is sinds december 2015 aangesloten bij de Geschillencommissie.

De jaarverslagen, folders etc liggen voor het in zien op het kinderdagverblijf.